Harkányi Információk 2013.

Postabontó - szerző: KT

(a Polgármesteri Hivatal tájékoztatója)Tisztelt Hölgyem/Uram!

Kérem, fogadják érdeklődéssel tájékoztatónkat Harkány életéről, helyi szabályairól, melyek betartásában és esetenként betartatásában kérjük együttműködésüket. Talán eddig még soha nem volt olyan jelentősége ezen tájékoztatónak, mint most. Ezt azzal magyarázzuk, hogy 2013. január 1-jével bekövetkezett változások jelentősen érintik az önkormányzatok tevékenységét. Januártól a járási kormányhivataloknál intézendők a gyámhatósági ügyek, a védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, hatósági bizonyítvány, időskorúak járadéka, alanyi jogú ápolási díj, alanyi és normatív közgyógy igazolvány, okmányirodai ügyek, népesség nyilvántartási ügyek.(Siklósi Járási Hivatal címe: 7800 Siklós, Kossuth tér 1., Tel.: 72/579-580) Az önkormányzatok a működésükhöz a továbbiakban már nem kapnak pénzt a magánszemélyek személyi jövedelem adójából, így feladatainkat már kizárólag a célzott állami támogatásokból és a helyi adókból tudjuk biztosítani. Ezáltal a helyi adózás még kiemeltebb szerepet tölt be mindennapjainkban.

ADÓÜGYEK:
Jó hír a harkányi polgároknak és ingatlan tulajdonosoknak, hogy 2013-tól eltöröltük a kommunális adót mivel a szemétszállítási díj megfizetése így is nagy terhet jelent polgárainknak. Ezzel az intézkedésünkkel a háztartások többségénél 10.000.- Ft-tal több marad meg a családi kasszában. A többi adóban az elmúlt évhez képest lényeges változás nem történt. Az értesítővel kettő darab adófizetési csekket küldünk, amely az egész évi adó rendezésére szolgál. Azon ügyfeleinknél akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek – írásban nem jelzik átmeneti fizetési nehézségüket – meg kell indítanunk a végrehajtási eljárást. Az ingatlannal kapcsolatos bármilyen változást – amely érinti az adókötelezettséget – 15 napon belül az adóügyi irodán személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailen bejelenteni szíveskedjenek.

Idegenforgalmi adó (hétköznapi használatban KURTAXA):
Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A törvény továbbra is mentesíti a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt, valamint aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező személyt vagy annak hozzátartozóját. Az adó mértéke nem változott, 430.- Ft/fő/vendégéjszaka. Évről évre hangsúlyozzuk, a kurtaxa befizetésének fontosságát. Minden kurtaxából beszedett forint mellé – másfél forintot kapunk az állami költségvetésből. Fontos ez valamennyiünk számára, hiszen ez is hozzá tud járulni településünk kiadásaihoz, melyből ettől az évtől kezdve már fejleszteni és szépíteni is tudjuk városunkat.
Kérjük a szállásadókat, hogy továbbra is tájékoztassák vendégeiket a kurtaxa fizetési kötelezettségükről (melynek beszedése, bevallása, befizetése azonban a szállásadó kötelezettsége).

Talajterhelési díj:
A talajterhelési díj megállapítása bevallás alapján történik. Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget bevallási kötelezettségének, úgy a Tenkesvíz Kft. által megadott adatok alapján történik az adó megállapítása.

Építmény adó:
Változás: A zártkerti és külterületi ingatlanoknál is kiterjesztettük az adókedvezményt ha állandó lakóhelyként használják. (A kedvezmény személyenként 15 m2-re, de max. az ingatlan hasznos alapterületének a feléig vehető igénybe). Az adó mértéke 600 Ft/m2, a hétvégi házaknál és társas üdülőknél 800 Ft/m2, a központi területeken 1.200 Ft/m2).

Telek adó:
Az adó tárgy a belterületi beépítetlen területek, illetve ahol a beépítés a 10 %-ot nem haladja meg. Az adó mértéke nem változott, ami övezeti besorolásonként eltérő (I-es övezetben 240 Ft/m2, II-es övezetben 250 Ft/m2, a III-as övezetben 260 Ft/m2). A további részletekről tájékozódjanak az önkormányzat weblapjáról letölthető adó rendeletünkből vagy az adóirodán.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK:
Városunkban a kommunális hulladék szállítója és szolgáltatója a BIOKOM Kft. tulajdonában lévőDél-Kom Kft. A hulladék szállítási díját 2013-tól már nem az önkormányzat, hanem az állam(hatósági árként) jogosult megállapítani. A szolgáltatás díjában a vegetációs időszakban (2013. április 2.-tól november 25.-ig) két hetenkénti elszállítással benne foglaltatik a zöld hulladék összegyűjtése is. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlanon keletkezett zöld hulladékot csak szolgáltató által meghatározott, összegyűjtésre alkalmas módon és a szállítást megelőző naptól lehet közterületre kihelyezni. Az idei évtől intenzívebben fogjuk ellenőrizni a nem megfelelő zöld hulladék, illetve egyéb hulladék kihelyezését! 2013-ban is két alkalommal lesz szervezett lomtalanítás, melynek időpontjáról a szolgáltató külön értesíti a lakosságot.

A közterületen lévő fák kivágását a jegyző engedélyezi. A fa kivágása esetén gondoskodni kell annak pótlásáról is. A kérelem részletes feltételeiről, érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban. Közös érdekünk, hogy ingatlanunkat és környékét tartsuk rendben, erre hívjuk fel azon személyek figyelmét, akik erről megfeledkeznek. Akadályoztatásuk esetén megbízott útján gondoskodjanak ingatlanuk és az előtte lévő közterület, környezetünk rendszeres tisztításáról, kaszálásáról.Felhívjuk figyelmüket, hogy a telkük előtti nyílt csapadékvíz elvezető árkok, illetve az ingatlanok megközelítését elősegítő gyalogos – és gépkocsibejárók alatti átereszek kitisztításáról, a jogszabályi előírások alapján, gondoskodni szíveskedjenek. A parlagfűvel fertőzött ingatlanok kaszálását, közérdekű védekezését elrendelhetjük hirdetményi kézbesítés útján is. Ilyenkor a tulajdonosnak meg kell fizetnie a kaszálás költségeit és a növényvédelmi bírságot is.

VENDÉGKÖNYV VEZETÉSE:
A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetői a Polgármesteri Hivatal által hitelesített lakónyilvántartó könyvet kötelesek naprakészen vezetni, kivéve, ha számítógépes nyilvántartást vezetnek. Nem kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetők a Polgármesteri Hivatal által hitelesített vendégkönyvet kötelesek naprakészen vezetni. A lakónyilvántartó könyvnek, a vendégkönyvnek, illetve a számítógépes nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az adó alapjának, az adó összegének, az esetleges mentességnek a megállapítására.

Az építéshatósági ügyeket is ez évtől már a Siklósi Polgármesteri Hivatalban lehet intézni (7800 Siklós, Kossuth tér 1.) Ettől függetlenül a város rendezési tervével és a helyi építési szabályzattal kapcsolatban a Műszaki Osztály továbbra is készséggel tájékoztatja Önöket.

Harkány Város Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, Kedd, Péntek 7.30-12.00 óráig, Szerda 7.30 – 12.00 du. 12.30 – 17.00 óráig
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Polgármesteri fogadóóra: minden hónap első szerda 15.00 – 17.00 óráig
Jegyzői fogadóóra: minden szerda 8.00 – 12.00 óráig
Járási ügyfélfogadási idő: Hétfőtől–Péntekig 7.30–12.00 óráig, Szerda de. 7.30–12.00 du. 12.30–17.00 óráig

Mivel a hivatal létszáma jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, kérjük tartsák be a közölt ügyfélfogadási rendet! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a munka és magánélet összehangolását segítő új ügyfélfogadási rendszert tervezünk kialakítani egy sikeres Széchenyi Terv pályázatnak köszönhetően mintegy 47 millió Ft-os fejlesztéssel, melynek eredményeként a jövőben rugalmasabb ügyfélfogadást tudunk majd biztosítani a kisgyermekes, a családos, a dolgozó és hátrányos helyzetű rétegek számára.
Kérjük, hogy a munkákkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket juttassák el hozzánk, osszák azt meg velünk, hogy azokat tudjuk hasznosítani. A városban folyó munkát a képviselő-testület üléseiről készült nyilvános jegyzőkönyveiben figyelemmel kísérhetik, amelyek megtalálhatók a város honlapján – www.harkany.hu. A honlapon tudnak tájékozódni az Önkormányzat hatályos rendeleteiről, aktuális híreinkről, az éves rendezvényeinkről, fejlesztéseinkről és a részletes költségvetésről is.Köszönet illeti mindazokat, akik eddig is eleget tettek a fenti elvárásokkal kapcsolatos kötelezettségeiknek! Bízunk benne, hogy továbbra is hasonlóan együttműködnek velünk. Reméljük, hogy fentiek betartásával egy emberközeli, élhető, turistabarát üdülővárost tudunk fenntartani, mely mindannyiunk és az idelátogatók örömét szolgálja.

Harkány, 2013. február 25.

Dr. Imri Sándor polgármester                                        Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.