Hirdetmény az iskolai felvételi eljárásról

Baranya - szerző: GR

I. Az iskolai beiratkozás ideje 

Az iskolai beiratkozás időtartama 2013. április 8-ától 2013. augusztus 31-éig tartó időszak.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése értelmében a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására kijelölt időpontja:

2013. április 8-án (hétfő)     8.00-18.00 óra között és

2013. április 9-én (kedd)     8.00-18.00 óra között.

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

II. Tanköteles kor

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2013/2014-es tanévben a 2007. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

III. Az iskolai felvételről szóló döntés

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a http://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi  oldalon található részletes információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indokolással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz.  A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

(forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal)