Időközi választások Harkányban

Helyi - szerző: GR

Harkányban március 10-én időközi önkormányzati választás lesz, ahol polgármestert és hat képviselőt választhat a 3535 választópolgár. Fontos ismerni az alapvető tudnivalókat a szavazásról, a kampányról és ezek különböző időszakairól.

 

Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.

 

Ez alól a törvény kivételt enged a mozgásában gátolt választópolgár tekintetében, akit kérésére a szavazat számláló bizottság (továbbiakban SZSZB)  legalább két tagja mozgóurnával felkeres.

 

A mozgóurnát igényelni a szavazatszámláló bizottságoknál lehet.

 

A szavazóhelyiségeket reggel 6 órakor nyitják ki és este 19 órakor zárják.

 

A bizottság az elsőként szavazó választópolgár – aki nem lehet az SZSZB tagja –jelenlétében megvizsgálja, hogy az urnák üresek-e, majd az urnákat lezárja és lepecsételi. Ellenőrzi, hogy az urnából a pecsét feltörése nélkül ki lehet-e venni szavazólapot. Ezt követően urnánként ki kell tölteni, és bennük el kell helyezni egy-egy Ellenőrző lapot, amely tartalmazza az elhelyezés időpontját, az elsőként szavazó választópolgárnak és az SZSZB jelen lévő tagjainak az aláírását. A szavazás céljára legalább 2 urnát kell felállítani és hitelesíteni. A mozgóurna hitelesítését is ekkor kell elvégezni. Az urna lezárását követően az SZSZB tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírják a szavazóköri jegyzőkönyv „Az urna lezárásakor jelen vannak” rovatát, azonban a jegyzőkönyv hátoldalát reggel aláíratni tilos! A vizsgálat megtörténtét a szavazóköri jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Harkányban a 4  szavazóhelyiségben azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a szavazókör névjegyzékében szerepelnek. A névjegyzéket a szavazás napjáig a HVI vezetője vezeti, majd a szavazást megelőzően átadja azt az SZSZB-nek.

 

1. Szavazókör: Harkány, Széchenyi tér 19. – “Terehegyi faluház” Elnök: Szekeres Jánosné Elnök h.: Deresi Lajosné Tag: Telek Lászlóné Póttag: Nagy Mihályné Delegáltak: Jegyzőkönyvvezető: Papp Zsuzsanna

 

2. Szavazókör: Harkány, Táncsics M. u. 30. – “Öregek napközije” Elnök: Kárpáti Imre Elnök h.: Horváth Istvánné Tag: Bognár Csaba Póttagok: Gusztáv Jánosné Delegáltak: Jegyzőkönyvvezető: Szabó Mátyásné

 

3. Szavazókör: Harkány, Kossuth L. u. 2. – “művelődési ház” Elnök: Márki Lászlóné Elnök h.: Kárpáti Imréné Tag: Kovács Attila Póttag: Szakó György Delegáltak: Jegyzőkönyvvezető: Lukácsné Simon Anita4. Szavazókör: Harkány, Ady E. u. 18. – “volt Rendőrség épülete” Elnök: Hauptmann Ágnes Elnök h.: Szabó Béláné Tag: Bognárné Schubert Éva Póttagok: Heffnerné Geösel Nikoletta Delegáltak: Jegyzőkönyvvezető: Németh Tímea

 

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. A választópolgárnak szavazata leadása után el kell hagynia a szavazóhelyiséget. Az SZSZB tagjai abban a szavazókörben szavazhatnak, amelynek névjegyzékében szerepelnek. A szavazáshoz az SZSZB elnöke – a határozatképesség fenntartása mellett –szabadidőt biztosít. A sajtó képviselői sajtóigazolványuk felmutatása után, külön engedély nélkül jelen lehetnek a szavazóhelyiségben, az SZSZB munkáját azonban nem zavarhatják. A névjegyzékbe nem tekinthetnek be, arról fényképet, filmfelvételt nem készíthetnek, csak a szavazók számáról kaphatnak felvilágosítást.

 

A szavazás mozzanatai

 

1. A választópolgárt először az SZSZB-nek azonosítania kell. Ennek egyetlen, a törvény által elfogadott módja, ha a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolványa (igazolványai) átadásával lehetővé teszi az SZSZB-nek, hogy személyazonosságáról meggyőződjön és ellenőrizze azt, hogy szerepel a névjegyzékben. A személyazonosság más módon történő igazolása (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el.

 

A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:

 

− lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy

 

− érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS: * érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy * érvényes útlevéllel, vagy * érvényes, kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetői engedéllyel.2. Ha a választópolgár azonosítása megtörtént és a szavazásnak nincs akadálya, a szavazólapok átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.3. Az SZSZB átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. A bizottság a szavazólapokkal együtt a borítékot is átadja a választópolgár részére.

 

4. A választópolgár a szavazófülkébe megy és kitöltheti a szavazólapokat.

 

Érvényesen szavazni 1 polgármesterjelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. Érvényesen szavazni 6 képviselőjelöltre lehet a jelöltek neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A képviselők közül hatnál kevesebb szavazat is érvényesnek számít.

 

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

 

5. A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és az SZSZB előtt urnába helyezi.

 

A boríték használata a szavazás titkosságának a törvényben foglalt garanciális eleme, ezért annak használata kötelező. Ugyanakkor annak hiánya a leadott szavazat érvényességét nem befolyásolja.

 

Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot az SZSZB legfeljebb egyszer kicseréli. 

Választani 2 polgármesterjelölt közül egyet lehet:

Baksai Endre Tamás FIDESZ  
dr. Imri Sándor független

 

Választani 27 képviselőjelölt közül hatot lehet:

Balogh Gábor független  
Barla Szabó Zsolt FKGP  
Bárkányi Zsolt FIDESZ  
Béda Pál független  
ifj. Béda Pál független  
Dezőné Szabadi Erzsébet független  
Dobos Anna független  
Gitta Gábor független  
Görföl Róbert független  
Hajdú Gábor István független  
Hazenauer György független  
Herke Attila József független  
Horváth Tamás KDNP  
Kerécz Tamás független  
Kiss-Kálmán Éva FIDESZ  
Kovácsevics Mihály független  
Lantos István független  
Magyar Lajosné FIDESZ  
Mogyorósi Zsolt független  
Molnár Antal független  
Nőth Lenke független  
Oláh László független  
Poller Roland független  
Somogyiné Farkas Mária KDNP  
Vargáné Kovács Mária független  
Véghelyi József Tibor független  
Zsiga Balázs FKGP, KDNP

 

Az SZSZB elnöke a szavazóhelyiséget 19.00 órakor zárja be. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután az SZSZBa szavazást lezárja. A szavazás lezárása után az SZSZB szavazatot nem fogad el.

Az eredmény megállapítása két mozzanatra bontható: elsőként az SZSZB megállapítja a szavazóköri eredményt, ezt követően a hatáskörrel rendelkező választási bizottság összesíti a szavazóköri szavazatokat és megállapítja a választási eredményt.

A választási eredményt weboldalunkon is közzé fogjuk tenni.

 

Néhány további fontos szabály:

A kampánycsend a szavazás napján 00.00 órától 19.00 óráig tart, ezen időszak alatt választási kampányt folytatni tilos. A kampánycsend megsértésének minősül a szavazók választói akaratának befolyásolása. A törvény példálózó jelleggel felsorolja a legjellemzőbb magatartásokat, amelyek a kampánycsend megsértésének minősülnek: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás, így a szavazásra történő szervezett szállítás vagy étel-ital adása, reklámtárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton. A kampánycsendsértés a jogszabályban esetlegesen meg nem említett, de a választói akarat befolyásolására egyébként alkalmas másfajta magatartással is megvalósítható, éppen ezért fontos, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek a törvény alapelveinek tiszteletben tartásával folytassák a kampányt.

Az OVB 2/2007. (III.19.) OVB állásfoglalásában részletesen elemezte a kampánycsend intézményét.

„1. A kampánycsend megsértésének minősül, ha a kampánycsend idejére bárki politikai gyűlést, tüntetést szervez, vezet, vagy abban részt vesz.

2. A kampánycsend időszakában pártjelvények, zászlók, szimbólumok, a jelölt vagy jelölő szervezet nevét, illetve fényképét tartalmazó tárgyak (a továbbiakban együtt: pártszimbólumok) osztogatása alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, ennek következtében bárki számára tilos.

Tekintettel arra, hogy a választási bizottságok (szavazatszámláló bizottságok) és a választási irodák (a továbbiakban együtt: választási szervek) tagjainak kiemelt feladata és felelőssége a választások tisztaságának biztosítása, a választások törvényes lebonyolítása, a pártatlanság érvényesítése [Ve. 21. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése], a választási szervek tagjai a kampánycsend időszakában pártszimbólumokat nem használhatnak, nem osztogathatnak, azokat ruházatukon nem viselhetik. Tilos továbbá pártszimbólumok használata, pártokhoz köthető egyenruha viselése a választási szervek hivatalos helyiségeiben, így különösen a szavazóhelyiségekben.

A kampánycsend időszakában sem tilos azonban azoknak a jelképeknek, zászlóknak a kitűzése, használata a választási szervek hivatalos helyiségeiben (így különösen a szavazóhelyiségekben), amelyeket a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény alapján az állami és a helyi önkormányzati szervek középületeire állandó jelleggel ki kell tűzni, illetőleg fel kell vonni.

3. A kampánycsend ideje alatt a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nem szabad nyilvánosságra hozni. A kampánycsend megsértése szempontjából a nyilvánosságra hozatal, a közzététel, a megjelenítés, valamint a tartalom frissítésének időpontja irányadó.

Ezért a kampánycsend megsértésének minősül, ha annak kezdetét követően az írott vagy elektronikus médium a választással kapcsolatos, már nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási eredményt közzétesz, függetlenül attól, hogy az adott közvélemény-kutatást mikor végezték.

4. Nem valósul meg kampánycsendsértés, ha a kampánycsend beálltát megelőzően megjelent, a választói akarat befolyásolására alkalmas információkat tartalmazó sajtótermékek a kampánycsend idején addigi terjesztési helyükön, a kampánycsend beálltát megelőző feltételekkel továbbra is megvásárolhatók.

A kampánycsend megsértését jelenti azonban, ha az ilyen írott sajtótermék terjesztésének kezdete a kampánycsend napja.

5. Nem minősül a kampánycsend megsértésének, ha a kampánycsend beálltát megelőzően közzétett, a jelöltekkel vagy jelölő szervezetekkel kapcsolatos információ elérhető az elektronikus tartalomszolgáltató oldalán, akár a kampánycsend ideje alatt is. A kampánycsend megsértését jelenti azonban, ha annak beállta után az elektronikus tartalomszolgáltató akár korábbi, akár a kampánycsend ideje alatt keletkezett ilyen információkat tesz közzé, vagy azokat frissíti.

6. A kampánycsend megsértésének minősül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy jelölő szervezetet említ vagy szerepeltet, így különösen a jelöltek számáról és összetételéről, az esetleges visszalépésekről információt szolgáltat, amennyiben ez a cselekmény alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására. Ez a tilalom irányadó a korábban felvett programok ismétlésére is. A kampánycsend idején a kiesett jelöltről szóló tájékoztatásra a Ve. 67. § (3) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság jogosult.

7. A kampánycsend megsértésének minősül az olyan magatartás, amikor jelöltek, jelölő szervezetek vagy mások szervezetten – a kampánycsend időszaka alatt – a választópolgárok részére azok külön kérése vagy előzetes felhatalmazása nélkül a választáson történő részvételre, egyes jelöltek vagy jelölő szervezetek támogatására buzdító SMS-t, e-mailt vagy automatizált hívásmódú üzeneteket küldenek.

8. A közszereplő jelöltek vagy jelölő szervezetek listáin szereplő személyek által írt internetes napló, és a jelöltek vagy jelölő szervezetek honlapjai a kampánycsend alatt nem frissíthetők, azok adattartalma nem változtatható meg. E korlátozás független attól, hogy a honlapot tartalmazó adathordozó eszközt hol helyezték el, ha annak adattartalma Magyarországról elektronikus úton elérhető.

Kampánycsendsértést azonban csak a magyar joghatóság alá tartozó személy vagy szervezet követhet el.

9. A választópolgárok külön, előzetes megrendelése alapján, az általuk megadott e-mail címre elektronikus úton eljuttatott tájékoztatás vagy egyéb információ megküldése – annak konkrét tartalmától függetlenül – az önkéntesség következtében nem alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, így a kampánycsend megsértését sem valósítja meg.

10. Az állampolgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció -tartalmától és formájától [a többi között levél, SMS, e-mail, internetes napló (blog) függetlenül – nem valósítja meg a kampánycsend megsértését.

11. A műsorszolgáltatóknak a választási kampányban való közreműködéséről az általános szabályok között a Ve. 44-44/A. §-ai, míg az egyes választásokra vonatkozó különleges rendelkezések között a 93. § (az országgyűlési képviselők választása) és a 106. § (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) szólnak. Ezek nem állapítanak meg speciális szabályokat a műsorszolgáltatóknak a kampánycsend alatti magatartására. Ebből következően valamennyi választás tekintetében, mind az országos, mind a regionális, mind a helyi műsorszolgáltatók kampánycsend alatti működésére a Ve. 41. §-ában foglaltak az irányadók, figyelemmel a 6. pontban foglaltakra is.

A műsornak, illetőleg az információszolgáltatásnak a választással való összefüggését, továbbá a választópolgárok választói akaratának befolyásolásra való alkalmasságát azonban minden esetben az adott választásra vonatkoztatva kell vizsgálni. Kampánycsendsértés csak akkor állapítható meg, ha a műsor (információszolgáltatás) az adott választással közvetlen összefüggésben áll, és tartalma az adott választás tekintetében – objektíve – alkalmas a választói akarat befolyásolására.”

 

A választással kapcsolatos kérdéseikkel illetve bejelentéseikkel fordulhatnak a Helyi Választási Irodához (HVI):

 Harkány, Petőfi S. 2-4. telefonszáma:72/480-202 fax száma: 72/480-518

A HVI vezetője: Dr. Bíró Károly 

Jogi helyettes: Dr. Lázár-Bognár Bernadett Tagok: Gusztávné Ragályi Csilla Vaszlavik Erika

Informatikus: Csillag Dániel

Helyi Választási Bizottság Dr.Milosevits Gyula Spengler Józsefné Kiss József Kovács József Pajorné Keszthelyi Klára