Módosul a településrendezési terv

Gyorshír - szerző: |X|

Harkány Város Önkormányzata támogatni kívánja azon mezőgazdasági termelőket, akik a városban rendelkeznek földterülettel, és a jelenleg ismert, vagy várható pályázati forrásokat kihasználva mezőgazdasági üzemet kívánnak létesíteni, és ezáltal új munkahelyeket teremteni.

 

Harkány hatályos településrendezési terve a város mezőgazdasági területeit építési szempontból 8 övezetre tagolta, melyek közül az Má-1 jelű nagyüzemi művelésű övezet, az Má-6 jelű mezőgazdasági majorok elhelyezésére kijelölt övezet részben a részletes övezeti szabályok, részben az övezet elhelyezkedése miatt a fejlesztés lehetőségeit erősen korlátozza.

 

A város önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosítását határozta el azzal, hogy lehetővé kívánja tenni birtokközpont kialakítását az erre alkalmas mezőgazdasági övezetekben.

 

Harkány város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII, törvény 6. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az országos jogszabályban felsorolt, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményét kikérve, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2013. számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

ÚJRASZABÁLYOZÓ MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. § A 24/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 29. § (14) bekezdéssel egészül ki.

(14) Birtokközpont kialakítása

a.) az Má-1, Mk-3, Má-6 jelű övezetekben birtokközpont létesíthető

b.) a birtokközpont legkisebb területe minimum 20.000 m2, beépítettsége maximum 35%

c.) a birtokközponton belül max. 1.000 m2-es bruttó alapterületű épületek helyezhetők el, max. 7,5 m-es építménymagassággal

d.) a birtokközpontban az adott terület művelésével kapcsolatos technológiai létesítmények (termésszárító, tisztító, tároló, kémény) max. magassága 15,0 m.

e.) a birtokközpont telke a közúttól minimum 50 m-re alakítható ki a telken belül, a telekhatárok mentén 15 m-es fásítás készítendő.

 

2.§ Birtokközpont nem létesíthető

a.) országos ökológiai hálózat övezetében

b.) tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében.