Módosul a Településrendezési terv egy része

Gyorshír - szerző: HH

Hivatkozással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv.) 62. § 23. pontjára, valamint a 314/2012 (XI.8.) sz., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 32. § (4) bekezdéseire Harkány város településrendezési tervének egy részét módosítja.

 

Harkány közigazgatási területére a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

– 178/2013 (XII.23.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti terv

– 24/2013 (XII.30.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat

 

A rendezés célja a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása a mellékelt dokumentáció szerint.

 

A rendezés alá vont területen a rendezés várható hatása – lásd. tervdokumentáció

A módosítás összefoglalása:

 

Harkány Város Önkormányzata a GINOP-7.3.1-2015 kódszámú, „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat keretében új szolgáltatóház megvalósítását tervezi a gyógy- és strandfürdő keleti bejáratától délre.

 

A tervezett fejlesztés önálló, önkormányzati telken valósul meg, ezért a fürdő területéből kereskedelmi – szolgáltató terület kialakítását irányozta elő.

 

A program beépítésre szánt területen valósul meg.

 

Környezeti vizsgálat elkészítését az Önkormányzat nem tartja szükségesnek, a biológiai aktivitás érték nem változik.

 

Az alátámasztó munkarészeket a módosítást nem érinti.

 

Az Önkormányzat a 40/2015.(II.25.) számú önkormányzati határozatában döntött a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során alkalmazandó partnerségi egyezetés szabályairól, melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván.

 

Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a „http://www.harkany.hu” honlapján (továbbiakban: városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége érdekében (dokumentumtár).

 

A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

 

– Az írásos észrevétel Harkány Közös Önkormányzati Hivatal címére (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) történő megküldésével,

 

– Elektronikus levélben történő megküldéssel a titkarsag@harkany.hu e-mail címre.

 

Az előzőekben részletezett írásos tájékoztatásra a 314/2012 (XI.8.) sz. kormányrendelet alapján 21 nap áll rendelkezésre. Véleményét a titkarsag@harkany.hu, vagy az albrecht.ferenc@harkany.hu email címre is küldheti.