A kulturális központ és a TDM is állást hirdet

Helyi - szerző: GR

A Harkányi Kulturális- és Sportközpont megpályáztatja januárban megüresedett igazgatói székét, valamint újabb munkatársat keresett a Harkányi Turisztikai Egyesület is.


 

Harkány Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Kulturális- és Sportközpont

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év ( 2013.04.01.- 2018.03.31-ig)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, – kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési intézmény-vezető tanfolyami végzettség, kiemelkedő közművelődési tevékenység
Felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Magyar állampolgárság
büntetlen előélet, cselekvőképesség;
A magasabb vezető beosztás feltétele: a munkáltatóval létesített közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program,
felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,
az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. április 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Harkányi Kulturális- és Sportközpont igazgató
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkársága, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.harkany.hu – 2013. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 15

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg a közalkalmazott által betöltendő munkakör: kulturális menedzser A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


 

A Harkányi Turisztikai Egyesület állást hirdet turisztikai  marketing menedzseri feladatok ellátására

 

Munkaköri feladatok:

–          a TDM szervezet turisztikai marketing feladatainak ellátása

–          turisztikai termékfejlesztés ösztönzése és elősegítése

–          turisztikai promóciós rendezvények szervezése

–          egyesületi adminisztratív feladatok ellátása

 

Szakmai követelmények:

–          felsőfokú végzettség (főiskola v. egyetem) turisztikai szakiránnyal, vagy főiskolai v. egyetemi végzettség és felsőfokú idegenforgalmi szaktanfolyami végzettség

–          német és angol nyelv legalább középfokú, tárgyalóképes ismerete

–          minimum 3 év igazolható gyakorlat a turizmus területén
További elvárások:

–          magyar állampolgárság

–          büntetlen előélet

–          kiváló kommunikációs képesség szóban és írásban

–          kiváló szervező, és problémamegoldó képesség

–          felhasználói szintű MS Office ismeretek

–          B kategóriás jogosítvány

 

Előnyt jelent:

–          TDM (turisztikai desztináció menedzsment) menedzsmentben terén szerzett gyakorlati tapasztalat

–          közhasznú, civil szektorban szerzett tapasztalat, egyesületi jogi és pénzügyi adminisztrációban való jártasság

–          gyógyturizmus területén szerzett tapasztalatok

–          további idegen nyelv(ek), különösen cseh, vagy horvát, vagy orosz nyelv ismerete

 

Díjazás és szerződéskötési feltételek:

–          megegyezés szerint

 

Munkavégzés helye: Harkány

 

Munkaidő: teljes, napi 8 óra

 

Pályázat tartalma:

–          motivációs levél bérigény feltüntetésével

–          szakmai önéletrajz

–          iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

–          nyelvtudást igazoló dokumentumok

 

Pályázat leadási helye:  a fentiekben kért dokumentumok hiánytalan beküldésével, „álláspályázat” megjelöléssel a
Harkányi Turisztikai Egyesület, 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7. postai címre, vagy e-mail címre: sarkadi@harkanyturizmus.hu

 

 

Pályázat leadási határideje:

–          2013. január 16 szerda 14.00 óra.

 

További információ:

–          Lévai Miklós elnök: 06 30 274 7030

–          Sarkadi Eszter titkár: 06 30 8605 128

 

A pályázat elbírálásának határideje:

–          A benyújtási határidőt követő 10 napon belül 

 

 

Harkány, 2013. január 9.

Lévai Miklós
elnök