HarkányLeaks – Jegyzőkönyv a befektetői ajánlatok tárgyalásáról- MÁSODIK RÉSZ

Helyi - szerző: GR

Elsőként a Képviselő testület március 13.-i rendkívüli ülése a befektetői ajánlatról- az utolsó módosítások az Aquaplus kft. befektetésével kapcsolatban, ahol György Zoltán Úr kifejti, hogy DDOP-s projekttel vagy anélkül is ragaszkodik a saját műszaki tartalmához.

Másodsorban a Képviselő testület március 28.-i rendkívüli ülése, ahol visszavonásra kerül a 37/2012. (III. 13)-as önkormányzati határozat, ugyanakkor felhatalmazzák a polgármestert a SA-LE invest kft.-vel való tárgyalások megkezdésére.

Harmadikként  részlet a Képviselő testület április 3.-i rendkívüli üléséről, ahol döntés születik, hogy a  DDOP-s pályázatot mindenképpen meg szeretnék valósítani és ehhez az önerőt vagyonelemek értékesítésével oldaná meg az önkormányzat; a többi döntés pedig ennek az együttes akaratnak a technikai kivitelezéséről- kivitelezhetőségéről szól.

Az előbbiekben említett jegyzőkönyvek itt olvashatók.

 

 

Jegyzőkönyv- 1
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13.-án (kedd) 17.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jelen vannak: dr. Imri Sándor Polgármester
Horváth Tamás alpolgármester
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Dr. Juhászné Dr. Müllner Marianna ügyvéd
Dr. Zoric Ildikó ügyvéd

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
György Zoltán Aquaplus Kft.
Siposné Burai Ildikó jegyzőkönyvvezető

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő testületet, György Zoltán befektetőt,
Jegyző urat, valamint a megjelent ügyvédeket. Fontos napirendi pontot fogunk tárgyalni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamás és Döme Róbert képviselőket javaslom.

 

Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazati aránnyal) egyhangúan Horváth Tamás és Döme Róbert képviselőket választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendi pontról. Egy napirendi pontunk van, a
befektetői ajánlathoz kapcsolódó dokumentumok megtárgyalása, elfogadása. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi
napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirendi pont
1.) A Befektetői Ajánlathoz kapcsolódó dokumentumok megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

Dr. Imri Sándor polgármester: Átadom a szót György Zoltánnak.

György Zoltán: A befektető részéről az a kérésem, hogy az együttműködési megállapodásban
rögzítsük, hogy amennyiben a DDOP-s nagy projektet nem sikerül megvalósítani, úgy a befektetés
továbbra is érvényes, viszont csak a befektető által felvázolt műszaki tartalmat vállalja megvalósítani,
akár pályázati támogatással, akár önerőből.

Dr. Imri Sándor polgármester: Kérném az itt jelenlévő dr. Zoric Ildikó ügyvédet, hogy a befektető
kérésének megfelelő módosításokat ismertesse a képviselő testülettel.

Dr. Zoric Ildikó: Köszönöm a szót. A megállapodás II. e.) pontja úgy módosul, hogy az eleje lemarad,
és lenne benne egy olyan mondat, hogy a Befektető az általa benyújtott műszaki leírásokban és
tervekben foglalt főbb irányokat kívánja megvalósítani, és mindezek megvalósítására irányuló
elképzelései kivitelezésére támogatási szerződés módosítás kezdeményezése a befektetés része. Erre
tekintettel a befektető a DDOP pályázat támogatási szerződésének hatályba lépéséhez a műszaki
anyagok, valamint a megvalósíthatósági tanulmány átdolgozásával a támogatási szerződés
módosítását kezdeményezi a gesztor előzetes hozzájárulásával és együttműködésével, és az ebből
eredő pályázati ügyintézést a módosítási kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció
kidolgozását, valamint az emiatt bekövetkező esetleges önerő növekedést vállalja. Befektető
hozzájárul, hogy támogatási szerződés módosítási kérelméhez elkészült szükséges műszaki
anyagokat, és az átdolgozott megvalósítási tanulmányt az Erste Bank Hungary Zrt. saját tevékenységi
körén belül, saját költségén véleményeztethesse, anélkül, hogy ez a befektető támogatási szerződés
módosítási kérelmének benyújtására vonatkozó jogát befolyásolná, vagy korlátozná.
Volt egy f.) pont, ami arról szót, hogy ha mindez nem jön létre, akkor melyik műszaki tartalmat kell
megvalósítania, akkor ez az f.) pont kellene, hogy kijöjjön a megállapodásból. Az Önkormányzat
vállalásai körében volt még a II. 2. e.) pontban ugyanígy emlegetve, és akkor itt azt lehetne mondani,
hogy a folyamatban lévő DDOP pályázat műszaki tartalmával kapcsolatban az Önkormányzat
megismerte a befektető műszaki tartalom miatti támogatási szerződés módosítási elképzeléseit. Itt
visszautalunk az előbb felolvasott pontra; és tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés
módosítására irányuló kérelem anyaga kidolgozásra és benyújtásra kerül, és ha azt a
közreműködő/támogató szervezet a befektető által kívánt tartalommal jóváhagyja, valamint az így
módosított kérelem miatt az esetlegesen bekövetkező önrész növekedést a Befektető fedezi, úgy a
Zrt. projekt eleme keretében ez a módosult műszaki tartalom fog megvalósulni, és mindezzel
kapcsolatban a pályázati konzorcium vezető, gesztor teljes körű tájékoztatását és előzetes
hozzájárulásának megszerzését biztosítja. Az f pontban továbbá lehet mondani, hogy amennyiben a
fenti pontban részletezettek nem következnek be amiatt, hogy a támogató szervezet nem hagyja jóvá
a befektetői verziót, és emiatt a DDOP projekt nem valósulna meg, akkor is tartja azt az ajánlatát,
hogy 851 millió forint értékű, valamint a tőkeemelésre vonatkozó ajánlata továbbra is áll, azzal, hogy
ezt a fürdő fejlesztésre kell fordítani pályázatból, vagy önerőből. Kérdezem, hogy az Önkormányzati
vállalásba is bele lehet tenni, hogy ha bekövetkezne ez a verzió, hogy nem valósul meg a DDOP
pályázat, az Önkormányzat a saját részét ugyanúgy a Fürdő fejlesztésre fordítja?

Dr. Bíró Károly jegyző: Azt javaslom, hogy amennyiben a DDOP-s pályázat nem tud megvalósulni,
akkor a tőkeemelésre fordítandó összeget, valamint a 23 millió forintot továbbra is Fürdő
fejlesztésre fordítsa az Önkormányzat.

Barkó Béla: Úgy kellene fogalmazni, hogy város- és turizmus fejlesztésre.

Dr. Zoric Ildikó: Tehát az Önkormányzatra eső részt az Önkormányzat város- és turizmusfejlesztésre
fordítja, akár önerőből, akár pályázati forrásból valósulna meg a fejlesztés.

Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, hogy aki a fentiekkel egyetért, az szavazzon igennel.

 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
37/2012.(III.13.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy az általa meghirdetett
befektetési ajánlati felhívásra az Aquaplus Kft.,
valamint az Investor Medicin Kft. részéről benyújtott
befektetői ajánlatot elfogadja, és a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. 35%-os részvénycsomagjának
értékesítéséhez az előterjesztett megállapodásokat
(részvény adás-vételi szerződés, alapszabály
módosítás, ingatlan adás-vételi előszerződés,
együttműködési megállapodás) elfogadja a dr. Zoric
Ildikó ügyvéd által felolvasott módosításokkal, és azok
aláírására dr. Imri Sándor polgármestert
felhatalmazza azzal, hogy a megállapodások akkor
kerülhetnek az Önkormányzat részéről aláírásra,
amikor az Investor Medicin Kft. igazolja, hogy a
befektetéshez szükséges 851 millió forint a Kft.
számláján rendelkezésre áll. Ezen felhatalmazás
érvényessége legkésőbb 2012. március 28.-áig terjed.

Határidő: 2012. március 28.
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszönöm a részvételt a megjelenteknek, a testületi ülést bezárom.

 

Dr. Imri Sándor- polgármester

Dr. Bíró Károly- címzetes főjegyző

Horváth Tamás- jkv. hitelesítő

Döme Róbert-  jkv. hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyv- 2.

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Jelen vannak: dr. Imri Sándor Polgármester
Horváth Tamás alpolgármester
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Panghy Nándor, Zsiga Balázs Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság tagjai

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető

 

Horváth Tamás alpolgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, 6 képviselő jelen van a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.

Krutek Norbert: A kérdés az, hogy a mostani pillanatig az Investor Medicine Kft. mutatott e fel pénzt?

Dr. Imri Sándor polgármester: Nem. Az aggályaim vannak ezzel kapcsolatban lehet, hogy a mai nap
nem is mutat fel, de ha mi a határidő előtt hozunk egy olyan döntést, hogy kihátrálunk mellőle, akkor
ő kárt akaszthat a nyakunkba.

Zsiga Balázs: A pénzügyi bizottság azt az észrevételt fogalmazta meg, hogy a kötelezettségének nem
tett eleget a befektető.

Döme Róbert: Nem láttunk még egységes szerkezetbe foglalt szerződést sem.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A jog szerint is a határidő a mai nap, ezt értelmezhetem úgy, hogy
ma 16.00 óráig munkaidőben.

Zsiga Balázs: Több olyan dolog van, hogy mi azt vélelmezzük, hogy nem fognak teljesíteni. A
határidőn kívül van olyan dolog, amit nem teljesített a befektető a leírtakhoz képest?

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Az utolsó határozat szerint már csak egy feltételt kell teljesítenie
ahhoz, hogy megállapodást kössenek a felek, ez a pénz felmutatása egy banki igazolás szerint. Ha a
határidő szerint visszavonjuk ezt a határozatot, ez jogvitát eredményezhet. Azt javasolnám, ezt a
polgármester úrral is megbeszéltem, hogy a rendkívüli testületi ülésre a holnapi nap lett volna a
célszerű. Esetleg egy feltételes döntést lehet hozni, hogy ha az új befektető ajánlatát akarja a testület
elfogadni, azzal a feltétellel, ha a mai nap nem érkezik meg a pénz.

Markovics János: Ilyen jogvita alapján mennyi kártérítést fizethetnénk?

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Le tudja azt dokumentálni, hogy ő ez idő alatt megrendelte az új
tervek kiviteli és engedélyezési dokumentációit, vagyonelemeket mozgatott meg.

Döme Róbert: A befektető egy olyan új elemmel jött a tárgyalás sorozat végén, ami veszélyezteti a
projekt megvalósítását.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A befektető eltért az ajánlatától, ha nem lenne a határozat akkor
minden további nélkül mondhatnánk, hogy nem tudunk szerződést kötni. A határozattal el lett
fogadva, hogy eltért az ajánlatától.

Döme Róbert: A testület most revidiálja a határozatát.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ma még nem telt el a határidő, még idejöhet és hozhat egy banki
igazolást. A testület még akkor is visszavonhatja a határozatát, ez jogszerű, azt el kell dönteni, hogy
vállalható e vagy sem. Én megvárnám, hogy a befektető be tudja e mutatni a pénzt.

Döme Róbert: Ha mégis bejön a pénz, akkor vállaljuk továbbra is a műszaki tartalomnak és az egész
projekt mobilitását. Az új ajánlat sokkal jobb, ez segítené az önkormányzat likviditását is. A befektető
az utolsó tárgyalási stádiumban olyan szinten változtatta meg az álláspontját, ami 25 évre
meghatározza Harkány jövőjét.

Dr. Imri Sándor polgármester: Az új befektetői ajánlatban örökre meghatároznánk Harkány jövőjét,
mivel ezzel 51 %-ot adunk el. Arányosítva a két ajánlat ugyanaz, de az az 1 % éri azt, a plusz 1,5
milliárd forintot ami azt jelenti, hogy Harkány eladta a többségi tulajdonát és soha többet nincs
érdemi befolyása a fürdőre. Úgy kellene tárgyalni vele, hogy 49 %-ot adjunk el és adjunk neki
ugyanolyan jogokat mint a György Zoltánnak.

Döme Róbert: Most első körben nem szabad kimondani, hogy hány százalékot adunk el, csak kezdjük
meg velük a tárgyalást.

Dr. Imri Sándor polgármester: Milyen alapon fogad el a fürdő magánszemélytől pénzt az önerő
biztosítására?

Markovics János: Kölcsönt ad a fürdőnek, ez a pályázati kiírásban jogszerű.

Dr. Imri Sándor polgármester: Én nem akarom megakasztani a fürdő fejlesztést, viszont közpénzekről
van szó, ha a meglévő befektető nem mutatja be a pénzt, mi miért adunk neki arra sancot, hogy az
önkormányzatot beperelhesse.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Rögzítsük azt, hogy van egy új ajánlat, kezdjük meg a tárgyalásokat,
de a holnapi nappal.

Döme Róbert: Mi most elszántan jöttünk ide, döntést akarunk hozni.

Panghy Nándor: Most úgy tűnik, hogy úgy akarnak kifarolni ebből, hogy az önkormányzat legyen a
hibás.

Dr. Imri Sándor polgármester: Én ezért nem akarom, mert egy nagyon bizonytalan kimenetelű perbe
megyünk ezzel bele.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Semmi nem kötelezi az önkormányzatot, hogy az Investor Medicine
Kft.-vel szerződést kössön. Várjuk meg azt, hogy miatta bukjon meg, mint felvállalni azt, hogy az
önkormányzat miatt.

Dr. Imri Sándor polgármester: A 25 éves vezérigazgatói jogot, akár 2 év múlva is elvehetjük tőle,
mivel mi vagyunk a többségi tulajdonos.

Döme Róbert: Egész más koncepció fogalmazódik meg az új befektető mögött.

Dr. Imri Sándor polgármester: Azt látom, hogy hónapokig egyezkedtünk, most pedig egy féloldalas
ajánlat és egynapi szóbeli megbeszélés alapján egy egész más koncepció alakult ki. Ilyenkor nem
merül fel benned Béla a hűtlen kezelés.

Barkó Béla: Ugyanúgy felmerül bennem a hűtlen kezelés, ez valós félelem.

Zsiga Balázs: Sokkal nagyobb felelősség lesz a testület és a polgármester vállán, hogy miután a Győr
Zoltán bemutatja a pénzt utána mondjuk azt, hogy nem kötünk szerződést.

Panghy Nándor: Azt kellene mérlegelni, hogy több plusz pénzt hoz az önkormányzatnak az új
befektető.

Döme Róbert: Nekünk azt kellene kimondani, hogy úgy érezzük, hogy nem tudja teljesíteni a
befektető a feltételeket.

Dr. Imri Sándor polgármester: Nem marad pénzünk, mivel az Erste Bank a megmaradó összeget el
fogja vinni.

Panghy Nándor: Az adósság csökken, mindenképpen jobban állsz majd anyagilag.

Döme Róbert: Mindenképpen jobban fogunk állni, és elindul egy olyan projekt, amiben hittünk. Ma
olyan döntést hozzunk, hogy kezdjük meg a tárgyalást az új befektetővel.

Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt holnap reggel kimondhatjuk.

Döme Róbert: Mi ezt ma szeretnénk kimondani. A pénzügyi bizottság felkérte a testületet, hogy erről
tárgyaljon.

Dr. Imri Sándor polgármester: Ez olyan súlyos közpénzekről, perekről van szó, hogy ezt én ma nem
mondom ki, hanem holnap reggel.

Markovics János: Délelőtt 10 óra van, már rég itt kéne lenni a bizonylatnak, a dokumentumoknak
azokat mind le kell vizsgálni, ide kell hívni az ügyvédnő, ez legalább 3 óra, ha utalta volna a pénzt,
annak már itt kellene lennie.

Dr. Imri Sándor polgármester: Mi van, ha egy óra múlva megjelenik a befektető a pénzzel, ezzel a
hitelességünket is kockáztatjuk, ez üzleti inkorrektség. Ezt most idő előtt nem hozhatjuk meg, az új
befektetőben sem látom a garanciát, az a félő, hogy a két szék között a padlóra esünk. Most nincs
kiírva aktuális pályázat, azt ki kell találni, hogy lehet ezt legálisan lebonyolítani. A fürdő kölcsönt sem
vehet fel közgyűlési határozat nélkül.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Én beszéltem Dr. Zoric Ildikó ügyvédnővel a bankszámla igazolás
ügyében, azt mondta, hogy a György Zoltán intézi a bankban a pénzt délre itt lesz és szerződést lehet
aláírni.

Barkó Béla: Az egységes szerkezetben foglalt szindikátusi szerződés megvan, akkor szeretnénk kérni
őket, hogy láthassuk.

Horváth Tamás alpolgármester: Javaslom a testületnek, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Markovics
János és Döme Róbert képviselőket válasszuk meg.

 

Horváth Tamás alpolgármester javaslata alapján a Képviselő testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazati aránnyal) egyhangúan Döme Róbert és Markovics János képviselőket választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

 

Horváth Tamás alpolgármester: Kérem, hogy a kiküldött napirendi pontról szavazzunk.

 

A Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi
napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirendi pont:
1.) Harkányi Gyógyfürdő Zrt., részvénycsomagjának értékesítésével kapcsolatos befektetői
ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Markovics János Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

Horváth Tamás alpolgármester: A pénzügyi bizottság az ülést megelőzően tárgyalta a befektetői
ajánlatot, annak kapcsán döntést hozott, amit a képviselő-testület elé szeretne terjesztene. Kérem,
hogy a pénzügyi bizottság elnöke a testülettel ezt ossza meg.

Markovics János: A pénzügyi bizottság tárgyalta a befektetői ajánlatot és azt a döntést hozta, hogy a
képviselő-testület a 37/2012.(III.13.) számú önkormányzati határozatát vonja vissza azzal, hogy az
abban leírt feltételeknek a befektető nem tett eleget. A képviselő-testület kezdje meg a tárgyalásokat
a SA-LE Invest Kft.-vel, a 2012. március 27.-én érkezett befektető ajánlat ügyében a fürdő részvény
értékesítése kapcsán. Javaslom, hogy a képviselő-testület mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. többségi
tulajdonosa hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy kölcsönszerződést írjon alá az új befektetővel az
önrész biztosítására.

Krutek Norbert: Ezt csak közgyűlés teheti meg.

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Észrevételem lenne a határozati javaslathoz, elegánsabb lenne úgy
megfogalmazni, hogy a képviselő-testület megállapítja, hogy nem teljesültek a 37/2012.(III.13.)
számú önkormányzati határozatban foglalt feltételek, ezért azt érvénytelennek tekinti. Kezdje meg a
tárgyalásokat az új ajánlatot tevő Kft.-vel.

Markovics János: Célszerű lenne arról is döntenünk, hogy a tulajdonosi bizottságot nem korlátozzuk a
tárgyalások során.

Dr. Imri Sándor polgármester: Milyen fedezet mellett fog kölcsönt adni a fürdőnek?

Markovics János: Nyílván olyan fedezet mellett, hogy a pénzt csak ő tudja megmozgatni.

Horváth Tamás alpolgármester: Az elhangzottak szerint szavazásra teszem a határozati javaslatokat

 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
38/2012.(III.28.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a 37/2012.(III.13.) számú
önkormányzati határozat a befektető által nem
teljesült, így azt érvénytelennek tekinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az új befektetői ajánlatot tevő SA-LE Invest
Ingatlanberuházó és Kereskedelmi Kft.-vel kezdje meg
a tárgyalásokat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
39/2012.(III.28.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert és a „Harkányi
gyógyvíz- Egészséget adó és megőrző őselem” című,
DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001 sz. projekt tulajdonosi
bizottságát, hogy SA-LE Invest Ingatlanberuházó és
Kereskedelmi Kft. 2012. március 27-én kelt, a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényeinek
értékesítésére vonatkozó ajánlata mentén kezdje
meg a tárgyalásokat a befektetővel a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. részvény értékesítése ügyében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
40/2012.(III.28.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Zrt.
kölcsönszerződét írjon alá a SA-LE Invest
Ingatlanberuházó és Kereskedelmi Kft.-vel, és
amennyiben szükséges, úgy 1 db gyógyfürdő
részvény névértéken történő értékesítése is
megtörténhessen a Kft.-nek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

Horváth Tamás- alpolgármester

Dr. Bíró Károly- címzetes főjegyző

Döme Róbert- jkv. hitelesítő

Markovics János- jkv. hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyv- 3 (részlet)

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 3.-án (kedd) 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jelen vannak: dr. Imri Sándor Polgármester
Horváth Tamás alpolgármester
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Dr. Lázár-Bognár Bernadett igazgatási osztályvezető

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Siposné Burai Ildikó jegyzőkönyvvezető

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő testületet a rendkívüli
ülésünkön. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Markovics János és Krutek Norbert képviselőket
javaslom.

 

Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Markovics János és Krutek Norbert
képviselőket választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendi pontról. Kettő napirendi
pontunk van. Aki ezzel egyetért a napirendi pontokkal, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont
1.) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatáshoz” című pályázatán belül „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztése,
felújítása” pontján belül beadásra kerülő iskolai műfüves sportpálya
létesítés pályázati önerő biztosításáról
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester


2.) A SA-LE Invest Kft. befektetői ajánlatának újratárgyalása, a 41/2012.(III.29) és
42/2012.(III.29.) számú önkormányzati határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Horváth Tamás alpolgármester

2.) A SA-LE Invest Kft. befektetői ajánlatának újratárgyalása, a 41/2012.(III.29) és
42/2012.(III.29.) számú önkormányzati határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Horváth Tamás alpolgármester

Dr. Imri Sándor polgármester: Abban mindenkivel egyetértek, hogy a Gyógyfürdőben a
pályázatot meg kell valósítani, és az is irreleváns számomra, hogy ez kinek a pénzéből valósul
meg. Ami nem irreleváns számomra, az a törvényesség. Számomra ez nagyon fontos
szempont. Az Irányító Hatósághoz hosszabbítási kérelmet kell küldenünk, ebben is
egyetértünk, de a tartalmát csak most ismertem meg, és erős aggályaim vannak. Az Áht. és a
Költségvetési törvény elég súlyos előírásokat fogalmaz meg. Pontosan nem tudok idézni, de
úgy tudom, hogy a költségvetési törvény 25 millió forint értékű vagyontárgy értékesítése
felett már versenytárgyalást ír elő, és minden esetben a könyvvizsgáló által értékelt vagyon
tehető csak értékesítés tárgyává. Ezek az én aggályaim, ezért kértem, hogy a SA-LE Kft. 1,3
milliárdos ajánlatát is gondolja újra a Képviselő testület, mert nem biztos, hogy értékarányos,
illetve az 51% eladása egy ilyen szándéknyilatkozatra nem biztos, hogy megfelel azoknak az
előírásoknak, melyeket egy önkormányzatnak be kell tartani. Ezért felhívom a figyelmet,
hogy erre nagyon legyünk tekintettel, és nyilvánvaló, hogy én is ki fogom kérni szakemberek
véleményét. Ha ez rendben van, és működik, akkor hozza a pénzt ez az ember, ha nem, akkor
mást kell kitalálnunk. Ezek után megadom a szót, várom hozzászólásotokat.

Markovics János: Mondjuk ki nyíltan, hogy miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy ez a jó
ember tegnap is kifejtette, hogy ad ennyi pénzt, ad többet is. Ez a része, hogy 500 millió
Forint pályázati pénzhez jut a Fürdő, igazándiból nem érdekli. Ezt kifejtette tegnap a Farkas
Tibor és a Madár Péter előtt is, hogy ez töredék pénz. Nyilván nekünk nem az. Ma délelőtt, ha
azt tudjuk mondani, hogy ez a formáció működhet, a vagyon elidegenítésére, és hagyjuk,
hogy ez a pénz megjelenjen a Fürdő számláján, akkor elmondhatjuk, hogy mehet a nagy
projekt. Egyébként pedig kiadhatunk egy olyan sajtónyilatkozatot, hogy a nagy projektet
elengedtük, de Harkány Városa kiír egy újabb ajánlatot, megversenyeztetjük. A mostani
befektetőnek komoly szándékai vannak. Kérdés, hogy akarunk-e harcolni a nagy projektért.

Dr. Imri Sándor polgármester: Erről akár hozhatunk is határozatot, hogy Harkány Város
Önkormányzatának Képviselő Testülete a nagyprojektet a végsőkig elmenve kívánja
megmenteni.

Krutek Norbert: Annál is inkább, mert tudjuk, hogy a nagyprojekt többszereplős.

Markovics János: Igen, de mit veszthetünk? Az Önkormányzatra jutó részt. És ha
belegondolunk, akár projekt nélkül is megvalósíthatók ezek a fejlesztések, hiszen tudjuk, ezek
azért kerülnek ennyibe, mert rengeteg a járulékos költség egy pályázatban. A Város ugyanott
tartana.

Krutek Norbert: Én konkrétan a Kórházra gondoltam, és a Thermál Hotelre, akik még a
konzorciumban vannak.

Markovics János: Ez igaz, az Önkormányzattal egyedül a Kórház törődött. Ettől függetlenül
én továbbra is hajlandó vagyok arra, hogy elengedjük a nagyprojektet. Ha úgy határozunk, én
hajlandó vagyok ezt felvállalni. Engedjük el az egészet.

Dr. Imri Sándor polgármester: Az Irányító Hatóság nyilván ad még időt. Farkas Tiborral
beszéltem, neki teljesen mindegy, hogy ki biztosítja az önrészt. Versenytárgyalást javaslok
gyorsított eljárásban, szűk határidőt meg lehet adni. Április 16.-áig ezt le is lehet bonyolítani.
Aggályom van: az 51%-ért az 1,3 mrd forintot mélyen áron alul érzem, ez akár hűtlen kezelés
is lehet, ezért kérem újratárgyalni az e tárgyban korábban hozott határozatokat. Nekünk kutya
kötelességünk a város vagyonát a lehető legjobb áron értékesíteni.

Markovics János: Nem értem, hiszen az Aquaplus ajánlatára a könyvvizsgáló is azt mondta,
hogy értékarányos. Ezt nagy nyilvánosság előtt jelentette ki. Arányaiban nézve ez az ajánlat is
ugyanott van, sőt egy picivel még jobb is.

Dr. Imri Sándor polgármester: Gondoljunk bele, ha ebbe belemegyünk, ez többé nem
csinálható vissza, számomra és a könyvvizsgáló számára is ez az aggály. Ez örök érvényű,
tehát nem 25 évre adjuk át a vezérigazgatóit.

Markovics János: Az Aquaplus ajánlata tisztességtelen, 851 milliót adni a 35%-ért. Ha az
51%-ért ajánlott volna 1,3 mrd-ot, az tisztességes lett volna. De így simán kisemmizett volna
a vagyonunkból. Azt gondolom, a két ajánlat között van különbség, nem ugyanarról szólnak.

Dr. Imri Sándor polgármester: Emlékeztek rá, hogy a választásokkor is azt mondtam, hogy a
Fürdő nem eladó. De ha valaki jött volna egy tisztességes ajánlattal, akkor tárgyalhattunk
volna. Sajnos most olyan helyzetben vagyunk, hogy nincsenek 8-10 milliárdos ajánlattevők,
de viszont ha nem csinálunk sürgősen valamit, nagy bajban leszünk.

Döme Róbert: De szerintem most, hogy ilyen helyzetben vagyunk, a hűtlen kezelést
kimondani senki tudja, senki nem mondhatja. A Leéb féle ajánlatnak a része egy 300 milliós
tőkeemelés is, az így már 1,6 mrd.

Krutek Norbert: A két ajánlat között az az alapvető különbség, hogy az Aquaplus által adott
pénzt teljesen be kellett volna forgatni, a Leéb viszont nem kér ilyet, itt csak az arányos részt
kellene beforgatni. A kettő között azért van különbség. A Leéb azt kérte, hogy az
Önkormányzat csak az x százalékát rakja be, az Aquplus pedig azt akarta, hogy a 100%-ot
betegyük. És ha ezt nézzük, akkor tulajdonképpen az 1,6 milliárdból 1 milliárd marad.
Szerintem ez sokkal korrektebb hozzáállás.

Döme Róbert: Kiszámítható fejlődés ez, mert szakmai a befektető, szállodaprojekt érdekli,
megfelelő területet vásárolna az Önkormányzattól, és még további részvényeket is vásárolna.
Megoldódnának az anyagi problémáink.

Markovics János: Az Aquplus ajánlatából alig maradna pénzünk. A Leébéből marad pár száz
millió, egész más helyzetet teremt. Még nem volt úgy, hogy az Önkormányzatnak pénze lett
volna.

Dr. Imri Sándor polgármester: Nem kívánom senkinek sem ezt az elmúlt másfél évet.

Döme Róbert: Igen, semmi sikerélmény.

Dr. Imri Sándor polgármester: Még egy hónap és lehúzzuk a rolót. A Szigetvári
Takarékszövetkezet viszi el az állami támogatásokat, eddig 16 milliót vitt el. Folyamatosan
ott van a 100 milliós inkasszóval.

Markovics János: A Szigetvári Takarékszövetkezet sem teheti meg, hogy többet inkasszál,
mint amennyi járna neki.

Dr. Imri Sándor polgármester: A befektetőt tekintve a végkimenet kétséges számomra, mert
mi van, ha mégsem jön a pénz.

Döme Róbert: Teszteljük meg.

Markovics János: Ha nem ezt csináljuk, akkor is ez a helyzet.

Dr. Imri Sándor: Én befektető párti vagyok, számomra az a legkedvesebb, aki pénzt is hoz.
Nem kívánok senkit elriasztani, szabályosak legyünk, ez a legfontosabb.

Markovics János: A csőd elkerülése a cél. Sok a kintlévőség, mi is tartozunk neki. A Gt.
lehetőséget ad arra, hogy így adjunk át részvényt a Fürdőnek. Kötelezi a Fürdőt a részvény
értékesítésére.

Dr. Imri Sándor polgármester: A szabályosságra hívnám fel a figyelmet. Van egy Áht. és a
költségvetési törvény, ennek utána kell nézni. A 26%-ot hogyan kapjuk vissza, ha meghiúsul?

Döme Róbert: Milyen lehetőségeink vannak?

Dr. Bíró Károly jegyző: Jó lenne, ha be lennék avatva a tárgyalások menetébe, mert akkor
sokkal jobban fel tudnék rá készülni. A Polgármesterrel részben egyetértek. A
vagyonértékesítés csak pályázati rendszerben képzelhető el az Áht-t figyelembe véve, és az
önkormányzat vagyonrendelete alapján. A Fürdő felé a tartozásunk rendezése kívül esik az
Áht rendelkezésein. A 397 milliós tartozás fejében részvénycsomag adható át versenyképes
áron, ebből nem kell levonni a Fürdő tartozását az Önkormányzat felé. Könyvvizsgálóval alá
kell támasztani. Az Önkormányzatnak és a Fürdőnek le kell ülni tárgyalni és megállapodással
zárni az adósságrendezést, és átadni a részvénycsomagot. Nekem a 26% nem jön ki, de ez
pénzügyi-szakmai kérdés. A maradék részvényt, amit értékesítünk, azt mindenképpen
pályázati úton kell végrehajtanunk. Nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

Markovics János: A tartozásért hány százalék részvény adható át a Fürdőnek?

Tóth Zsolt: A 2011. októberi vagyonmérlegben 2,6 Ft/1 forint névértékes vagyon jött ki. A
443 milliós részvénycsomagra 2,93 forint jön ki. Ez alapján úgy jött ki nekem, hogy a 225
millió forintnyi részvény 659 millió 250 ezer forintos értéket tudna képviselni. Ez 26%, azaz
230 millió forintnyi részvény. Ha ezzel az értékkel számolunk, akkor az adósság nettó 112
millió forintra jönne ki névértéken. A 397 millió forint pedig 136 millió forintnyi részvény
névértéken. Ez alapján két különböző változatot tettem össze. Adósságrendezés keretében az
önrész átadását nem lehet megcsinálni. Más árfolyamon történnének az ügyletek.

Dr. Imri Sándor polgármester: Birtokon belül teljesen mindegy, egy füst alatt a tőkeemelés
végrehajtható. Reális áron és szabályszerűen.

Markovics János: Negatív tőke is lehetőség.

Tóth Zsolt: A piaci érték és a névérték közötti különbözet a saját tőkét rendbe tenné.

Markovics János: Akkor most hogy állunk a pénzekkel?

Tóth Zsolt: Amit most át lehet adni, az a 293-as árfolyammal 136 milliónyi részvény, az 397
millió forint, ez 13%-nyi részvény a tartozásrendezés fejében.

Markovics János: A többi hogy lehet összeszedni?

Tóth Zsolt: Kettő verzió van. Egyik, az, ami pályáztatás-köteles, 225 millió forintnyi részvény
az önrész biztosítására adná át az Önkormányzat, ezt 659 millió forintért vásárolna meg a
Fürdő, ezt ugyanennyi összegért adná el a befektetőnek, ez a pénz 16.-áig beérne, ez lenne a
DDRFÜ felé az önrész. Ezt követően az adósságrendezés keretében egy 112 millió forintos
részvénycsomagot adna át az Önkormányzat a Fürdőnek, ezt 328 millió forintért tudná eladni
a Fürdő, így gyakorlatilag a két nem pályáztatás köteles jogcímet kihasználtuk, és ezt
követően lenne egy 106 millió forintos részvényértékesítése az Önkormányzatnak 310
millióért, illetve 103 millió forintnyi tőkeemelést hajtana végre a befektető 302 millió
forintért. Ennek az lenne a lényege, hogy mire minden tranzakció befejeződik, keletkezik 659
millió forint bevétele az Önkormányzatnak úgy, hogy a Fürdőtől visszaérkezik az első
részvénycsomag vételára, illetve befolyik a 310 milliós vételár a 106 milliós pályázaton
értékesített részvénycsomag után. Így az önrész is megvan, a tőkeemelés is, illetve az
Önkormányzatnál landolt a bevételt, de ehhez mindenképpen pályázatni kell a 106 milliónyi
részvényt, ahogy ezt a Mikes Évával megbeszéltük. A másik variációnál annyi lenne a
különbség, hogy ugyanúgy lenne egy önrészbiztosítás 225 millió részvény , 112 milliónyi
részvény átadás adósságrendezésre. A fennmaradó összeg befektetői tőkeemelésként érkezne
a Fürdőbe, ennek az lenne az eredménye, hogy 659 millió forintnyi összeg folyna be
közvetlenül az önkormányzat számlájára, ugyanakkor 106 millió forinttal nagyobb lenne a
megmaradó jegyzett tőkéje, és egy későbbi adásvétel keretében kerülne vissza hozzá a 300
millió forint, ami az Önkormányzatot illetné meg. A DDRFÜ-t az érdekelné, ami az önrész
biztosítására történik, a 651 millió forintnyi részvény átadásáról vagy értékesítéséről szóló
döntést kapja meg. Két pályáztatás-mentes jogcím van, az egyik ha önrész biztosítására saját
cég részére ad át részvényt az önkormányzat, a másik pedig ha adósságrendezésre kerül
átadásra. Ebből összejön a 651 millió forint.

Markovics János: Akkor erről beszéljünk, hogy ez jó-e így. Erről döntsünk.

Dr. Imri Sándor polgármester: Egy kérésem van, a jövőben se a jegyzőt, se engem ne
hagyjatok ki a tárgyalásokból, a pénzügyi helyzetért mi felelünk.

Markovics János: Te mondtad, hogy menjünk és csináljunk.

Dr. Imri Sándor polgármester: Igen, csak kész tények elé állítotok bennünket. Nekem az a
dolgom, hogy a törvényességre ügyeljek. Az a javaslatom, hogy azt a határozatot módosítsuk,
ami az 51%-nyi részvényeladásról szól, mert okafogyottá vált.

Dr. Bíró Károly jegyző: Vonjuk vissza ezt a határozatot, ez a 41/2012-es.

Dr. Imri Sándor polgármester: Sérti a szabályokat. A másik, hogy a szerkesztett levél kerüljön
elfogadásra, a jegyző járjon utána, hogy az elhangzottak törvényesen működnek, akkor az itt
leírtakat a képviselő testület, illetve a polgármester elküldheti a Farkas Tibornak azzal, hogy
mi így kívánjuk biztosítani az önrészt.

Dr. Bíró Károly jegyző: Összefoglalnám. Én úgy látom, hogy abba az irányba akar menni a
Képviselő testület, hogy három határozatot kellene hozni, illetve négyet, mert egy
visszavonásról szólna. A Fürdőtől itt a levél, amiben ultimátumot kaptunk az adósság
rendezésére, ebben az esetben el kell dönteni, hogy rendezzük részvénycsomag átadásával,
erről dönthet a testület. Kettő, hogy a pályázati önerő biztosításához további részvény átadása,
nekem ezzel kapcsolatban aggályaim vannak, könyvvizsgálóval azért megnézetném.

Döme Róbert: Beszéltünk a Mikes Évával, és azt mondta, hogy ez így mehet, és törvényes.

Dr. Imri Sándor polgármester: Én a Mikes Évában megbízom.

Dr. Bíró Károly jegyző: Szóval ez a Mikes Éva szerinti verzió? A harmadik viszont döntsünk
arról, hogy mekkora mennyiségű részvénycsomagot hirdetünk meg pályáztatásra. Már most
meg lehetne hirdetni 10 napos vagy 1 hetes határidővel a maradék részvényre. Ez már elég a
DDRFÜ-nek.

Horváth Tamás: Igen, és fontos lenne azt megerősítenünk egy határozatban, hogy a kiemelt
projektet végig kívánjuk vinni.

Dr. Imri Sándor: Amint az elején elmondtam, hozzunk erről határozatot.

Döme Róbert: Mindenképpen fontos részvényeladást hirdetni?

Krutek Norbert: Én is ezt akartam kérdezni, hogy a belépett befektető nem tudna tőkét
emelni?

Dr. Bíró Károly jegyző: Az nem lesz elég az NFÜ-nek, mert nem jön össze a 651 millió
forint. Ma nem tudjuk prezentálni, ez majd egy későbbi lépcső lesz. A 651 milliót kell
ledokumentálni, ezt kérték.

Tóth Zsolt: Az önrész biztosítására történő 225 milliónyi részvényátadásból befolyó összeg
fedezi az önrészt.

Dr. Imri Sándor polgármester: MI van akkor, ha teljesen reális áron kifizetjük a Fürdőt? A
Fürdő viszont 650 millióért eladja a befektetőnek, és az birtokon belülre kerül? Mi van akkor,
ha ez még azelőtt megtörténik, hogy mi értékesítenénk a többi megmaradó részvényt? Akkor
nagyon nehéz helyzetben leszünk. Miért nem veszi meg az egészet a Leéb.

Döme Róbert: Meg akarja venni az egészet.

Dr. Bíró Károly jegyző: Akkor miért nem így hirdetjük meg, miért csak a maradék
részvénycsomagra?

Dr. Imri Sándor polgármester: Lehet, hogy a kiemelt projekt szempontjából előírás, hogy
többségi tulajdonos maradjon az Önkormányzat.

Dr. Bíró Károly jegyző: Gelentsér és Madár Péter nem lát arra lehetőséget, hogy 51% fölé
menjen a magánbefektető tulajdonrésze.

Markovics János: A Leéb urat az nyugtatná meg, hogy ha nem írnánk ki befektetői felhívást,
inkább arra kér megerősítést, hogy nem gördítünk akadályt a tőkeemelés útjába. Azt mondta,
hogy neki ennyi elég. Azt mondta, hogy ki kell várni a pályázatban azt a pillanatot, amikor
már nem érdekes, hogy hány százalék tulajdona van a befektetőnek, vagy az
Önkormányzatnak.

Dr. Bíró Károly jegyző: Amit a Leéb mond, az kevés, vannak itt szabályok, mint például az
utalás sem tudott megtörténni a banki rezsim és a jogcím hiánya miatt. Jogosulatlan pénzügyi
tevékenység lett volna. Jogcímet keresünk. Mi tudjuk, hogy nem elég, amit ő mond.

Markovics János: Én azt mondom, hogy a mai napon mi elég, ez a fontos. Pénteken itthon
lesz, neki is az kell, hogy látszódjon az önrészre adandó pénz. Kérdés, hogy ez teljesíthető-e?
Kedden a Fürdővel a Leéb szerződést köt, lejön kedden, utalja a pénzt, az csütörtökre itt van.
Lehet, hogy megveszi a 99,3%-ot, akár ennyiről is lehet, hogy tárgyalhatunk vele.

Dr. Imri Sándor polgármester: Azt kellene megértetni a Leébbel, hogy ő fejlessze a Fürdőt, mi
meg az általa adott pénzből a várost.

Markovics János: Erre nyitott. Most van két határozatunk, és ez alapján tud szerződést kötni a
Fürdővel.

Dr. Bíró Károly jegyző: Nekünk kell azt alátámasztani, hogy ez a jogügylet az Önkormányzat
érdekét szolgálja, nem hűtlen kezelés. Azzal a dokumentummal, hogy a részvényt átadjuk a
Fürdőnek már Igazolni tudjuk, hogy a Fürdőnek az önrészhez a forrás rendelkezésre áll.
Esetleg a bankok reklamálhatnak.

Markovics János: A Leéb azt mondta, hogy a bankoknak is megmutathatjuk ezeket a
papírokat.

Dr. Imri Sándor polgármester: Van megállapodásunk a bankokkal, hogy csak arányosan
törleszthetünk.

Tóth Zsolt: A bankokat ki akarja vásárolni a befektető.

Markovics János: A bank csak jogszerűen vihet el pénzt.

Dr. Bíró Károly jegyző: Elmondás alapján ez nem elég a banknak.

Markovics János: Pénzt nem tudunk adni egyelőre, de a határozatokat megmutathatjuk. Akár
99,3%ig is elmehetünk a tárgyalások során, gondolom, a bankok is jobban örülnek ennek.

Horváth Tamás: A költségvetési rendeletünket be kell mutatni az NFÜ-nél az önerő
bemutatása végett.

Dr. Bíró Károly jegyző: Leadtunk már mindent közvetlenül, és rendben van.

Dr. Imri Sándor polgármester: Én úgy gondolom, hogy fordítva működünk. A képviselő
testületnek, nekünk van feladatunk, a hivatalt bízzuk meg, hogy törvényesen dolgozza ki
ennek az 1,3 mrd vagy akármekkora üzletrésznek az értékesítésére, szakértő bevonásával,
járjon utána.

Markovics János: Én ezt értem, és el is fogadom, de a 4 döntést meg kell hoznunk, és az egyik
legyen az, amit a Leéb kért, hogy nem gördítünk akadályt a tőkeemelés elé.

Dr. Bíró Károly jegyző: Erre felhatalmazhatjuk a polgármestert, hogy ezt a közgyűlésen
elmondja, ezt az álláspontot képviselje.

Dr. Imri Sándor polgármester: Azt tegyük meg, hogy fogalmazzuk meg a levelet, és
mindhárom partner írja alá, menjen ez közösen. Hogy így lesz-e, majd meglátjuk.

Dr. Bíró Károly jegyző: Menjünk sorban, kinyilvánítjuk azt a szándékot, hogy a kiemelt
projektet meg kívánjuk valósítani a rendelkezésre álló vagyonelemekből.

Dr. Imri Sándor polgármester: Akkor erről szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
44/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy döntött, hogy a DDOP-2.1.1/E-09-
2f-2010-0001 sz. „Harkányi Gyógyvíz-
Egészséget adó és megőrző őselem” c. pályázati
projektet mindenképpen meg kívánja valósítani,
és a beruházáshoz szükséges önerőt az
Önkormányzat a rendelkezésére álló
vagyonelemek értékesítéséből biztosítani kívánja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Dr. Imri Sándor polgármester: A 41/2012-es határozat visszavonásáról döntsünk, mivel más
tartalmú döntés fog születni. Kérem, szavazzunk.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
45/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy döntött, hogy a 41/2012. (III.29.) sz.
Önk. határozatát azonnali hatállyal visszavonja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

 

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Az NFÜ-nek írandó levél, Jegyző úr szerkeszti meg, melyet ma
11-ig kell megküldenünk. Kérem, a tartalmáról szavazzunk.

Dr. Bíró Károly jegyző: Hasonló tartalommal megy, mint a Kórházé és a Fürdőé.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
46/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
„Támogatási szerződés hatálybalépésének
feltételei” tárgyban érkezett levelére előkészített
válaszlevelet – a pályázati önerő biztosítására
megadott határidő hosszabbítására vonatkozóan-,
és annak tartalmát elfogadja. A Képviselő-testület
felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert,
hogy a levelet haladéktalanul küldje meg a
DDRFÜ ügyvezető igazgatója részére az e tárgyat
érintő, mai napon hozott testületi határozatok
kivonatával együtt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

 

Dr. Imri Sándor polgármester: A következő egy bizonyos mennyiségű részvénycsomag
átadásáról a Fürdőnek, erről kell döntenünk.

Dr. Bíró Károly jegyző: Ez arról szólna, hogy a bruttó 397 milliós tartozást elismerjük a
Fürdő felé, és ennek érdekében névértéken 136 millió forint értékű részvénycsomagot adunk
át. Minden feltételesen legyen, és a Hivatal vizsgálja meg törvényszerűségi okokból.

Tóth Zsolt: Ez 15,4 %, majdnem 16%-nyi részvénycsomag.

Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt azért könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. Egyelőre a
szándékunkat nyilvánítsuk ki, és csak akkor legyen érvényes a döntés, ha azt a könyvvizsgáló
rendben találja. Én féltem a többségi tulajdon átadását. Legitimáltatni kell a
könyvvizsgálóval.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
47/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az alábbiak szerint határoz: az
Önkormányzat a bruttó 397.868.000 Ft. összegű
tartozását a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé
elismeri, és azt az alábbiak szerint kívánja
rendezni: az Önkormányzat tartozásai fejében
értékesíteni kívánja a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
részére a Fürdő 15,4% részvénycsomagját kitevő,
mintegy 136 millió Ft névértékű
részvénycsomagot és a szükséges
megállapodások aláírására felhatalmazza Dr. Imri
Sándor polgármestert. Jelen határozat abban az
esetben érvényes, amennyiben az Önkormányzat
könyvvizsgálója a tranzakciót törvényességi
szempontból megfelelőnek találja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

 

Dr. Bíró Károly jegyző: Ez a Fürdő önerejének biztosítása érdekében kell, a hiányzó részre.
Tehát határozni kell arról, hogy az Önkormányzat eladja a Fürdőnek egy bizonyos
mennyiségű részvénycsomagot továbbértékesítés céljából, hogy a kiemelt projekthez az
önerejét biztosítani tudja. Ez is csak abban az esetben, ha a könyvvizsgáló jóvá hagyja.

Dr. Imri Sándor polgármester: Mi a garancia, hogy a hitelezők nem viszik el ezt a pénzt?

Tóth Zsolt: Adósságrendezésnek is meg kell történnie. MKB-s számlára érkezik majd a pénz,
amin nincs inkasszó. Az NFÜ-nek annyi kell, hogy lássa, hogy a számlánkon van a pénz.

dr. Imri Sándor polgármester: Mi van abban az esetben, ha a Leéb nem veszi meg a
részvénycsomagokat?

Dr. Bíró Károly jegyző: Akkor visszaszáll a részvény az Önkormányzathoz.

Tóth Zsolt: 60 napra szükség lesz mindenképpen.

Dr. Bíró Károly jegyző: 60 nap van rá, ha nem valósul meg, a megállapodás hatályát veszti és
a részvénycsomag visszaszáll.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
48/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy annak érdekében, hogy a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. biztosítani tudja a
DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001 sz. „Harkányi
Gyógyvíz- Egészséget adó és megőrző őselem” c.
pályázat megvalósításához szükséges önerőt,
további 25,2%-nyi részvénycsomagot átad a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 223 millió
forint névértéken, 60 napos fizetési határidővel,
továbbértékesítés céljából. Amennyiben a
Fürdőnek eladott részvénycsomag
továbbértékesítése a rendelkezésre álló 60 nap
alatt meghiúsul, úgy jelen határozat, és e
határozat alapján készült megállapodás illetve
adás-vételi szerződés hatályát veszíti.
Határidő: a megállapodás, ill. adásvételi
szerződés megkötésétől számított 60 nap
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

 

Dr. Bíró Károly jegyző: Utoljára arról kellene határozni, hogy a Testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a közgyűlésen megerősítse, az Önkormányzat hozzájárul a törzstőke
emeléshez, amennyiben külső befektető tulajdonrészt szerez a Fürdőben.

Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem erről szavazzunk.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
49/2012.(IV.03.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy felhatalmazza dr. Imri
Sándor polgármestert, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. 2012. április 5.-i közgyűlésén
tájékoztassa a közgyűlést arról, mely szerint az
Önkormányzat hozzájárul a Gyógyfürdő Zrt.
törzstőke-emeléséhez, amennyiben külső
befektető tulajdonrészt szerez a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt-ben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszönöm a részvételt a megjelenteknek, a testületi ülést bezárom.

Dr. Imri Sándor- polgármester

Dr. Bíró Károly- címzetes főjegyző

Markovics János- jkv. hitelesítő

Krutek Norbert-  jkv. hitelesítő