Összefoglaló a 2011. február 3-i képviselő-testületi ülésről

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Első napirendi pontként az idei év költségvetésének koncepciója lett felvázolva, az a terv és irány, mely kapcsán a későbbiekben konkrét költségvetési terv kerül kidolgozásra. Állami támogatások terén az elmúlt évhez képest 35 millió forinttal gazdálkodhatunk többel, melyből a Siklósnak átadott családsegítő központ részére igényelt állami támogatásból 18 millióról le kell mondanunk. Helyi adók tekintetében az iparűzési adó 1,6%-ról 2%-ra történt megemelése valamint a magánszemélyek kommunális adója jelent többletbevételt a város számára, melyek összességében 374 millió forint helyett 435 millió bevételt jelentenek az idei évben. Többletbevételként jelentkeznek még az eszközhasználati díjak valamint a jelenleg is feltérképezés alatt álló ingatlanok eladásából származó bevételek. Intézményi szinten a szükséges intézkedések évi 56 millió forint megtakarítását eredményezik, a járulékok csökkentésének köszönhető 70 milliós költségcsökkentése mellett. Az elmúlt évről áthozott 305 milliós beszállítói tartozást a kintlévőségek beszedése fedezné – zárta beszámolóját Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető, melyet Dr. Imri Sándor polgármester a folyamatok racionálásaként foglalt össze.

A polgármester úr az önkormányzat elkészült átvilágítását úgy értékelte, mint pillanatfelvételt a város aktuális helyzetéről, melynek kibontását kezdeményezte. Ez az intézmények szintjén való további átvilágításokat jelent, mely során megannyi folyamatot – a dolgozók munkaidejét, a tanórákat, a fűtést, a világítást, stb. – racionalizálni lehet. Az átvilágítást 45 napos határidővel, nettó 4,5 millió forint ellenében végzi szintén a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. Horváth Tamás felszólalásában kérte az iskola vizsgálatának mellőzését, mellyel nem értett egyet a további átvilágításokat megszavazó képviselőtestület.

A második napirendi pontként a pénzintézetekkel történt tárgyalások tájékoztatói szerepeltek, melyre beszéde során polgármesterünk több alkalommal kitért, rámutatva arra a jelentős eredményre, hogy a pénzintézmények hajlandóak a hitelek átütemezésére, a törlesztések elhalasztására. További tárgyalások alapját képezi a bankok által korábban is üdvözölt átvilágítás eredménye valamint az elkészülő reorganizációs terv.

Az ülésen felszólalt Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő is, aki rámutatott, hogy Harkány sajtója rendkívül kedvezőtlen, ami a befektetőket is könnyen elriasztja. Kedvezőnek ítélte meg a befektetők szándékait, biztosította a képviselőtestületet segítő szándékáról valamint kiemelte a Turisztikai Desztinációs Menedzsment jelentőségét. Kitért a nevéhez kapcsolódó Ős-Dráva Programra, ami az egész Ormánságot felölelő fejlesztési terv, és amelynek Harkány is szerves részét képezi, mint a turizmust kiszolgáló egyik fő állomás. A projekt egy 25 milliárd forintos keret, mely befektetők és vállalkozók segítségével teheti le a vidék jövőbeli gazdasági tevékenységének alapjait. Ennek a tervnek része például Siklóson egy élelmiszerüzem, mely az Ormánság feldolgozóiparához kapcsolódó megannyi beszállítói tevékenységét teszi sikeressé. El kell rugaszkodni az önálló feladatvégzéstől, valamennyi területnek összefogva, egy nagy egész részeként kell tevékenykednie. Ehhez elsősorban fegyelemre és jó kommunikációs készségre van szükség. A képviselő úr az iparűzési adó emelésével kapcsolatban a 2%-ra való emelés átgondolását kezdeményezte. Az ettől való, vállalkozókat segítő 0,1-0,2% mértékű eltérés kompenzálására meglévő pályázatokban lát lehetőséget, ami kapcsán segítő szándékát fejezte ki.

Dr. Imri Sándor az adók emelésével kapcsolatban hozzátette, hogy az idegenforgalmi adó állami támogatásának 50 fillérrel való emelése várhatóan 35 millió forint többletbevételt jelent a város számára, ezért kiemelten fontos, hogy azt valamennyi szállásadó befizesse. Egy, már kidolgozás alatt álló rendszer jóvoltából ezek a befizetések vissza lesznek osztva, pályázatok útján akár kandelábert telepíteni, különböző felújításokat indítani, teret lehet burkolni. Az ezt támogató rendszert Krutek Norbert vázolta fel. A képviselőtestület által támogatott, informatikai fejlesztést is magába foglaló rendszer egy komplex marketing és nyilvántartó tevékenység szerves részét képezi, mely a befizetések visszafordítása és egyéb kedvezmények révén érdekeltté teszi valamennyi szállásadót, hogy kapcsolódjon hozzá.

Dr. Imri Sándor vezette be a zeneiskola és a hatosztályos gimnázium Megyei Önkormányzat részére való átadásának későbbi lehetőségét taglaló napirendi pontját. Mivel ezek az intézmények jelenleg is terhet rónak a városra, valamint a későbbiek során jelentős fejlesztések válhatnak szükségessé, fontos az átadás lehetőségét figyelembe venni. A napirendi pont nem az átadásról szól, hanem a törvényi rendelkezések olyan fenntartásáról, ami lehetővé teszi a képviselőtestület számára a beiktatásától való hat hónap elteltével az intézmény ezirányú átcsoportosítását. Csupán ezt a kaput nem szeretnénk zárva tartani, és ez nem azt jelenti, hogy a Megyei Önkormányzatnak oda is fogjuk adni. Egy olyan döntést akarunk most hozni, hogy ezt a hat hónapos jogvesztő határidőt nem akarjuk elmulasztani – mondta dr. Imri Sándor. Az esetleges szándéknyilatkozat lehetőségének fenntartását 5 igen és 2 nem szavazattal megszavazta a képviselőtestület.

Napirendi pontként tárgyalták a Harkányon belüli országos közutak önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adását. Az indítványt a közút kezelője tette, és kiterjed a Kossuth Lajos, a Petőfi Sándor valamint az Ady Endre utcára. A képviselőtestület függőben hagyta az indítványt.

Több ingatlan adásvételének tárgyalása is napirendi pontként szerepelt, melyek a valós értékek feltérképezéséig nem kerülnek elfogadásra, követve a racionális gazdálkodásról szóló elképzelést.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai parkoló üzemeltetési joga előző év végén felmondásra került a bérlő fennálló tartozása miatt. Az időközben megváltozott jogszabályok értelmében parkolót csak önkormányzat üzemeltethet, annak jogát bérbe nem adhatja. Krutek Norbert elmondta, hogy az önkormányzat egy olyan parkolási rendszerben gondolkodik, ami igazodik a fürdő szolgáltatásaihoz, azzal egyfajta visszacsatolásban működne együtt. A meghatározott napi parkolási díj 700 forint lett, amiből 300 forint a fürdő szolgáltatásaiban visszaforgatható. Az óránkénti parkolási díj 150 forintban került megállapításra. A műszaki bizottság álláspontja szerint a parkoló üzemeltetését mihamarabb meg kell kezdeni. Az elképzelést a képviselőtestület is támogatta.

KT